Licencja

§1 Postanowienia ogólne

1 Niniejsza Licencja jest integralną częścią działalności gospodarczej prowadzonej pod nazwą Pracownia Krawiecko-Konstrukcyjna Klaudia Prusińska, ul, Kościuszki 22B/7, 05-400 Otwock NIP 5321993622, REGON 385993675. Licencja obejmuje sklepy internetowe znajdujące się pod adresami: www.klaudiaprusinska.pl. www.szyciebielizny.pl, www.kursy.szyciebielizny.pl. Definicje zawarte w Regulaminie mają takie samo znaczenie w niniejszej Licencji, chyba że wskazujemy w niej inaczej.

2 Wszystkie Produkty w Sklepie stanowią utwór w rozumieniu ustawie z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz 1231 zwanej dalej ,,ustawą”).

3 Sprzedawca dysponuje prawami majątkowymi do Produktów i jest uprawniony do udzielania Klientom Licencji na Produkty na zasadach i w sposób przewidziany w niniejszej Licencji, w opisie Produktu w Sklepie lub w samym Produkcie.

4 Wykroje, kursy online, kursy video oraz ebooki nie mają formy materialnej i nie są w takiej formie wprowadzane do obrotu. Z tego powodu nie można mówić o wyczerpaniu praw autorskich do wyżej wymienionych Produktów i zakazany jest dalszy obrót nimi. Oznacza to w praktyce, że nie znajdują do nich zastosowania przepisy ustawy o tzw., dozwolonym użytku”. Udostępnienie tych Produktów osobom trzecim (odpłatnie lub nieodpłatnie) nie jest dozwolone.
• Przykład: jeżeli na przykład dokonasz zakupu produktu, a następnie umieszczasz go do ściągnięcia dla innych lub udostępniasz go nawet najbliższym członkom swojej rodziny, czy przyjaciółce – takie działania są sprzeczne z udzieloną licencją na korzystanie z Produktów.

5 Udzielona licencja uprawnia do korzystania z zakupionych Produktów w sposób i na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie. Wszystkie postanowienia dotyczące zakresu Licencji powinny być wykładane w sposób ścisły, co oznacza, że nie można interpretować zapisów Licencji w wykładni rozszerzającej oraz domniemywać uprawnień związanych z Licencją.

6 Rodzaj udzielonej Licencji i sposób korzystania z licencjonowanego Produktu jest określony w niniejszym dokumencie, a także może być określony w samym Produkcie. W przypadku sprzeczności lub różnic między postanowieniami niniejszego dokumentu, a postanowieniami licencyjnymi zawartymi w opisie Produktu lub w samym Produkcie, postanowienia Licencji mają pierwszeństwo.

7 Produkt jest udostępniany poprzez Konto założone w Sklepie lub Platformie Kursowej lub do pobrania w wiadomości e-mail, o których mowa w Regulaminie. Niedozwolone jest udostępnianie dostępu do Konta i Platformy Kursowej osobom trzecim.

8 Uprawnienia wynikające z udzielonych licencji przysługują wyłącznie Klientom Sklepu oraz Klientom Platformy Kursowej, tj. osobom, które nabyły Produkt legalnie tj. poprzez każdy wymieniony Sklep z punkcie 1 §1 , zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz niniejszymi Postanowieniami Licencyjnymi. Osoba, która weszła w posiadanie Produktu z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa nie może powoływać się na udzielenie Licencji oraz uprawnienia przewidziane w niniejszych Postanowieniach Licencyjnych. Zgodnie z obowiązującym prawem korzystanie z Produktu w sposób sprzeczny z udzieloną licencją (np. poprzez udostępniania produktów innym osobom) może spowodować nie tylko odpowiedzialność cywilną, ale także karną.

9 W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnień związanych z korzystaniem z Produktu, należy skontaktować się z właścicielem sklepu.

Dane do kontaktu: Pracownia Krawiecko-Konstrukcyjna Klaudia Prusińska NIP 5321993622, REGON 385993675, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: ul. Kościuszki 22B/7, 05-400 Otwock.

Możesz skontaktować się ze także pisząc na adres e-mail: kontakt@klaudiaprusinska.pl lub telefonicznie: +48 725291189.

§2 Licencja – wspólne postanowienia.

1 Bezpłatne (0,00 zł) Produkty w Sklepie i na Platformie Kursowej są objęte licencją niekomerycyjną, poza Produktami, które są innymi Produktami niż bezpłatne na które udzielana jest Licencja komercyjna, jedynie za zgodą autora. Chyba, że opis produktu stanowi inaczej. Postanowienia dotyczące wyróżnionych typów licencji szczegółowo są opisane w §3 oraz §4 niniejszego dokumentu.
2 Jeśli na zakupiony Produkt składa się łącznie wykrój oraz inny produkt (np. video, ebook etc. objaśniający sposób korzystania z wykroju), licencja komercyjna dotyczy wyłącznie wykroju, pozostałe składowe Produktu są udostępniane na zasadzie licencji niekomercyjnej. Licencja niekomercyjna dotyczy także ilustracji, grafik czy zdjęć dołączanych do produktu lub będących jego elementami składowymi.
• Przykład: Można korzystać w celach komercyjnych wyłącznie z wykroju, natomiast nie można korzystać w celach komercyjnych z ilustracji, która stanowi okładkę wykroju, zdjęć, grafik dołączanych do wykroju, a także wizerunku osób umieszczonych na grafikach.
3 Przerabianie grafik, zdjęć lub ilustracji, w tym także wzorowanie się nimi do tworzenia własnych grafik, ilustracji czy zdjęć w sposób wykraczający poza granice legalnej inspiracji, wymaga wyraźnej zgody. W przeciwnym przypadku stanowi to naruszenie naszych praw autorskich.
• Przykład: Chcesz pokazać Klientce jak będzie wyglądać uszyty model bielizny i w tym celu robisz ilustrację na podstawie grafiki, zmieniając tylko kolory lub twarz modelki.
4 Wszystkie Licencje udzielane Klientom mają charakter Licencji niewyłącznej, obowiązują na terytorium Unii Europejskiej i są nieograniczone w czasie, z zastrzeżeniem postanowień § 5 Licencji.
5 Postanowienia niniejszej licencji wiążą wraz z pierwszą czynnością, która prowadzi do umożliwienia legalnego zapoznania się z treścią Produktu. Czynność ta może polegać w szczególności na zalogowaniu się do Konta Sklepu lub Platformy Kursowej, pobraniu, przesłaniu, wysłaniu, wyświetleniu, otwarciu Produktu, a także potwierdzeniu nabycia Produktu ustnie, telefonicznie, e-mailowo lub w inny sposób, jaki wiąże się ze składaniem oświadczeń woli na odległość. W przypadku dokonania kilku czynności datę związania niniejszą Licencją określa data najwcześniejszej czynności.
6 W związku z ochroną jaka przysługuje Produktom, uprawnionym jest wyłącznie do takich czynności związanych z Produktami, które mieszczą się w zakresie udzielonej Licencji. Ten zakres (pola eksploatacji), określony jest przy każdym rodzaju udzielonej Licencji. Obowiązkiem Kupującego, jest zadbanie o to, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z Produktu, który został przez nabyty.

7 Cena Produktu jest jednocześnie ceną udzielonej Licencji. Na Produkty dostępne w sklepie bezpłatnie (0,00 zł) otrzymywana jest licencja niekomercyjna.
8 Żaden typ Licencji (komercyjna lub niekomercyjna) nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji), chyba że Sprzedawca udzieli na to zgodę wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. Zgoda ta może być obarczona dodatkowymi zobowiązaniami.
9 Żaden typ Licencji (komercyjna lub niekomercyjna) nie nakłada obowiązku oznaczania autorstwa Sklepu jako twórcy Produktu. Jednocześnie informujemy, że przypisywanie sobie autorstwa do Produktów stanowi naruszenie autorskich praw osobistych i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.
10 W przypadku, gdy nabyty zostaje Produkt na potrzeby określonego podmiotu (np. osoby prawnej, jednostki organizacyjnej), prawa i obowiązki związane z Licencją przysługują temu podmiotowi, na rzecz którego Produkt został nabyty.

§3 Licencja komercyjna

1 Licencja komercyjna na wykroje będące samodzielnym produktem jest udzielana jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody autora. Wykroje znajdujące się w kursach online i kursach video, nie wymagają pisemnej zgody na udzielenie licencji komercyjnej Produktu.

2 Licencja komercyjna uprawnia do korzystania z Produktu, w sposób niezarobkowy jak i zarobkowy wyłącznie do celów do jakich przeznaczony jest Produkt, w działalności prywatnej jak i prowadzonej, jednoosobowej działalności gospodarczej lub zawodowej, pod warunkiem, że profil działalności jest inny niż prowadzenie warsztatów lub kursów szycia.
3 Klient nie jest uprawniony do rozporządzania Wykrojami w celu ich sprzedaży, darowizny, najmu, leasingu, dzierżawy, realizacji strategii promocyjnej lub reklamowej, organizacji konkursu etc.
4 Licencja komercyjna nie zezwala na masową produkcję z zakupionych wykrojów lub dołączonych do kursów szycia.
5 Można tworzyć opracowania Wykrojów na własny użytek oraz korzystać z nich do celów, o jakich mowa w §3 ust. 1. Można także rozporządzać prawami do Opracowań Wykrojów bez zgody Sprzedawcy.
6 Licencja komercyjna obejmuje wyłącznie te pola eksploatacji, które są niezbędne do korzystania z Wykrojów do celów, o jakich mowa w §3 ust. 1, tj. w szczególności takie pola eksploatacji jak utrwalanie, wyświetlanie, drukowanie, wprowadzanie do pamięci komputera (w tym pamięci RAM) lub serwera, szycia na podstawie Wykrojów.
7 Można korzystać z Produktu w liczbie egzemplarzy, która jest niezbędna do osiągnięcia celów, o jakich mowa w §3 ust. 1.

§4 Licencja niekomercyjna

1 Licencja niekomercyjna uprawnia do korzystania z Produktu wyłącznie na własne, wewnętrzne potrzeby, bez możliwości dokonywania czynności związanych z Produktem, które będą zmierzać np. do dokonywania jego sprzedaży (odsprzedaży), najmu, leasingu, dzierżawy, świadczenia usług lub innych czynności z innymi osobami trzecimi (zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie).
• Przykład: W Sklepie został zakupiony wykrój, ebook, kurs szycia online. Produktu tego nie można “pożyczyć” swojej przyjaciółce – będzie to stanowiło naruszenie warunków udzielonej licencji.
2 W ramach umowy licencyjnej można korzystać z Produktu wyłącznie na następujących polach eksploatacji: wyświetlanie, odtwarzanie, wprowadzanie do pamięci komputera (w tym pamięci RAM) lub serwera jedynie na nośnikach, które należą do Klienta i tylko na użytek własny.
3 Nie można dokonywać kopii Produktów, z zastrzeżeniem §5 ust. 2 niniejszej Licencji. Korzystanie z produktów odbywa się przy pomocy Konta, Platformy Kursowej lub skrzynki pocztowej na którą został po zakupie wysłany Produkt.
4 Nie można w żaden sposób rozpowszechniać ani udostępniać nabytych Produktów, ingerować w treść lub wygląd Produktów, zarówno w całości jak i w ich części, (w ich treść lub wygląd), przerabiać ich, tworzyć opracowań lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować.

§ 5 Wypowiedzenie i Wygaśnięcie Licencji

1 Zastrzeżonym jest, że udzieloną licencję można wypowiedzieć w każdym czasie i z dowolnej przyczyny z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2 poniżej.
2 Okres wypowiedzenia będzie wynosić dwa tygodnie liczony od momentu powiadomienia Kupującego o tym fakcie na adres email, na który zostało założone Konto. Oznacza to, że po upływie tego okresu nabyty przez Produkt nie będzie już

dalej dostępny na Twoim Koncie. W tym czasie, będziesz miał prawo zabezpieczyć swoją kopię (nie dotyczy to nagrań video).
3 W stosunku do osób, które nabyły lub korzystały z Produktu, niezgodnie z postanowieniami licencyjnymi, w tym także udostępniły odpłatnie lub nieodpłatnie dane do logowania i hasło do Konta osobom trzecim, Licencja może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym. Dodatkowo, Sprzedawca odbiera dostęp do Konta również ze skutkiem natychmiastowym.
4 W przypadku wypowiedzenie licencji komercyjnej, dotychczas legalnie i zgodnie z Licencją nabyte prawa w związku z komercjalizacją wykrojów zostają przy Kupującym. Wypowiedzenie licencji nie ma wpływu na stworzone przez Kupującego opracowania Wykrojów.
5 Usunięcie lub zniszczenie Produktów lub Opracowań Produktów nie powoduje wygaśnięcia niniejszych Postanowień Licencyjnych, szczególnie w sytuacji, gdy Klient korzystał z Produktów lub Opracowań Produktów niezgodnie z Postanowieniami Licencyjnymi.

§ 6 Zabezpieczenia i kary umowne

1 Każdy Produkt może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem Informacja o ewentualnej formie zabezpieczenia Produktu, zostanie ujawniona w jego opisie.
2 Nie można usuwać lub modyfikować wprowadzonych zabezpieczeń.
3 Sprzedawcy w każdej chwili przysługuje uprawnienie do dokonania kontroli, czy Klient korzysta z Produktów zgodnie z udzielona Licencją.
4 Uprawnienia kontrolne Sprzedawcy obejmują w szczególności prawo do żądania informacji i wyjaśnień w zakresie korzystania z Produktów a także dokonania nabycia Produktu (lub próba jego dokonania) od Klienta bez ujawniania tożsamości Sprzedawcy lub bez wskazania, że nabycie (lub jego próba) dokonywane przez osobę trzecią odbywa się na polecenie Sprzedawcy.
5 W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Klient korzysta z Produktów z naruszeniem zakresu Licencji (w tym także poprzez ujawnienie danych do logowania do Konta osobom trzecim), Sprzedawca może cofnąć Licencję oraz zakazać dalszego korzystania z Produktów bez obowiązku zwrotu ceny uiszczonej przez Klienta, a także żądać roszczeń z tytułu naruszenia Licencji na zasadach ogólnych. W stosunku do Klienta, który nie jest ani Konsumentem, ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta Sprzedawca może dodatkowo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) za każde zdarzenie.

6 Kary umowne podlegają kumulowaniu, jednak łączna wysokość kar umownych naliczonych wobec Klienta nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Postanowienia te nie stoją na przeszkodzie dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
7 Zastrzeżone kary umowne w żaden sposób nie wpływają na wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Sprzedawcy i twórców, jakie wynikają z przepisów prawa własności intelektualnej — a w szczególności nie wpływają na obowiązek wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.
8 Kary umowne są płatne w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania do zapłaty, na podany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.

§ 7 Postanowienia końcowe


1 Niniejsze Postanowienia Licencyjne obowiązują od dnia 01.01.2023 r.
2 Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Licencji na zasadach przewidzianych dla zmiany Regulaminu.
3 W sprawach nieuregulowanych w Postanowieniach Licencyjnych znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1231, z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa.

Shopping Cart
Scroll to Top